Marketing a promowanie usług turystycznych

Marketing jest potrzebny w regionach oraz miastach, gdzie istnieje konieczność działań promocyjnych.

Skuteczny marketing obecny
w promocji usług turystycznych

W zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych, uwzględniającym wymogi rynku, wprowadzające badania rynku, działania promocyjne, public relations oraz inne instrumenty marketingu-mix stają się ważnym podmiotem działań podejmowanych w obszarze turystyki. Warto wtedy postawić na skuteczny marketing. Podstawowym celem działań promocyjnych jest tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji.

W odniesieniu do skutecznego marketingu promocja to taka działalność wytwórcy, która ma na celu informowanie, lansowanie, wzbudzanie zainteresowania. Mówi się także o nakłanianiu do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu. Promocja jest częścią zespołu marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, co określane jest jako marketing-mix i jest ściśle powiązane z każdym elementem tego układu.

Odsłona marketingu sieciowego
w promocji

Promocja to forma społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami pomysłowości i przedsiębiorczości.

Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na klientów oraz potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji. Mówi się także o argumentacji, obietnic i zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów oraz usług. Również o takich sprzyjających wytwarzaniu przychylnej opinii o tworzących je i sprzedających przedsiębiorstwach.

Zadaniem promocji jest przezwyciężanie oporów, uprzedzeń oraz przyzwyczajeń. Poza tym zmniejszają bądź hamują popyt na produkty i usługi. Jest tu także mowa o blokowaniu popytu na nowe produkty budzące i zaspokajające nowe potrzeby. Jednak, żeby zaistnieć i z powodzeniem trwać na rynku, każde przedsiębiorstwo oraz każdy produkt wymagają powiadomienia o nich nabywców. Odbywa się to za pomocą różnych rodzajów instrumentów promocji.

Promocja jako informacja o oferowanych produktach oraz usługach, jest również niezbędna dla ich nabywców. Nawiązując do marketingu sieciowego, dzieje się tak dlatego by mogli dokonać korzystnego wyboru spośród produktów. Różnią się one cechami, walorami, wartościami i cenami. Odbywa się to wśród możliwości dokonania w różnym czasie czy różnych miejscach pożądanego zakupu.

Marketing mix a promocja

Promocja jest elementem marketingu-mix, co wskazuje na jej ścisły związek z oferowanym produktem, jego ceną oraz miejscem sprzedaży. Promocja jako sposób komunikowania się przedsiębiorstw z nabywcami produktów
i usług, wpływa na kształtowanie się wzajemnych stosunków, co wyznacza wymagania jej prawdziwości i etyki.

Zwana jest także polityką komunikacji bądź komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, jest integralnym elementem strategii marketingowej firmy. Spełnia trzy zasadnicze funkcje, czyli informacyjną, pobudzającą oraz konkurencyjną. Zadaniem funkcji informacyjnej jest komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest także mowa
o stworzeniu przesłanek transformacji strategii marketingowej w konkretną taktykę działań rynkowych. Rola funkcji pobudzającej polega na sprzedaży oraz wywołaniu u nabywców zamierzonych postaw i zachowań rynkowych.

Z kolei funkcja konkurencyjna promocji jest związana z funkcjami poprzednimi, a wyróżnia się w stworzeniu zestawu poza cenowych instrumentów rywalizacji na rynku w odniesieniu do marketingu mix.